پیدا

حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

درخواست حذف اطلاعات

آثار اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی []
۱. در حقوق بین الملل خصوصی اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان می تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزه آن مال غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند.
۲. هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بین المللی ، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار می دهد. بنابراین ، پس از احراز دادگاه صالح ، قانون صالح و حاکم نیز معین می گردد. از این رو، می توان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است . []
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است . درمورد اشخاص حقیقی ، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقی در کشورهایی چون ایران اقامتگاه یکی از عوامل تعیین کننده تابعیت است ، یعنی شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آن جا واقع است .
۴. در برخی از کشورها از جمله سویس و انگلستان ، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایی دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بی تأثیر نبوده ، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است . بدین معنی که درمورد افراد «بدون تابعیت » قانون اقامتگاه بر آن ها حاکم خواهد بود. []